PROGRAMI ZA PODRĹ KU U PROJEKTOVANJU I IZRADI AL I PVC STOLARIJE
Pravimo prozore zajedno

HOME
VESTI
LISTA PROIZVODA
LISTA PROJEKATA
PODRANI SISTEMI
LISTA KORISNIKA
LISTA PARTNERA
PODACI ZA KONTAKT
DOWNLOAD
DEMO PONUDA
DEMO RADNI NALOG
DEMO KONVERZIJA
DEMO FILMOVI
Detalji o proizvodu GenAl Mag 

Nazad na : LISTU PROIZVODA

 

GenAl Mag
Specijalizovana aplikacija za vodenje magacinskog poslovanja u firmama koje se bave proizvodnjom stolarije od PVC-a i Aluminijuma

 

 

 

GenAl Mag
Specijalizovana aplikacija za vodenje magacinskog poslovanja u firmama koje se bave proizvodnjom stolarije od PVC-a i Aluminijuma

 

Izgled radnog ekrana
programskog paketa GenAl Mag
Cena:700 - 1200 €

 

 

Primeri izvestaja generisanih iz programa Genal Mag:


Kartica kupca
Kartica proizvoda
Narudzbenica
Ponude
Racun/Otpremnica
Stampanje dokumenata po radnom nalogu
Stampanje stanja magacina
Trebovanje
Ulaz
Zahtev Izlaza
Zahtev Ulaza


Opis programskog paketa GenAl Mag:

 

Pisan je sa namerom da omogu?i lako, brzo i ta?no vo?enje magacina u složenom procesu proizvodnje i prodaje stolarije od PVC-a i aluminijuma.

 

Iz velikog broja funkcija dostupnih u programu izdvoji?emo samo neke od najvažnijih:

            

· Jednostavan rad sa programom

· Podržava istovremeni rad sa neograni?enim brojem magacina

· Omogu?ava formiranje magacina razli?itih tipova (Magacin sirovina, magacin Poluproizvoda, magacin Gotovih proizvoda, Magacin otpada, Magacin poluproizvoda sa PDV-om, itd.)

· Omogu?ava definisanje neograni?enog broja proizvoda i njihovih dobavlja?a.

· Zahtevi za ulaz – mogu se generisati automatski iz GenAl Xal-a na osnovu ura?enje razrade, a po zaduženju na neki radni nalog ili ru?no

· Ulaz u magacin (prijemnice ili interni ulazi)

· Zahtevi za izlaz - mogu se generisati automatski iz GenAl Xal-a na osnovu ura?enje razrade a po zaduženju na neki radni nalog ili ru?no

· Dokumenti za izlaz iz magacina (Otpremnice ili Trebovanja) – generišu se na osnovu zahteva za izlaz, a kao rezultat formira se ili Trebovanje ili Narudžbenica.

· Narudžbenica – dokument koji sadrži podatke za preuzimanje robe iz magacina po radnom nalogu. Može se formirati na osnovu Zahteva za izlaz koji je automatski generisan iz GenAl Xal.

· Stanje magacina – teku?e stanje magacina po proizvodima, dobavlja?ima, magacinima itd. Prikaz stanja magacina na neki datum u prošlosti.

· Pregled kartice proizvoda – pregled ulaza i izlaza za neki proizvod u nekom vremenskom periodu.

· Automatski presek stanja pri popisu robe u magacinima.

· Lak i jednostavan pregled podataka iz prošlih godina

· Jednostavan mehanizam pravljenja rezervnih kopija svih podataka.

· Sistem korisni?kih imena i lozinki omogu?ava selektivni i kontrolisani pregled i promenu podataka shodno pravima koja su dodeljena nekom korisniku. Pored bezbednosti u koriš?enju programa ovaj sistem omogu?ava da se ta?no zna ko, kada i šta je uradio u programu.

· Moderna klijent/server arhitektura

· Podaci se ?uvaju u SQL bazi podataka

· Upotreba transakcija omogu?ava visoku bezbednost podataka u bazi i garantuje konzistentnost podataka i pri ekcesnim situacijama (nestanak struje, kvar neke komponente ra?unara i sl.)

· Potpuna podrška za rad u mreži

 

Vesti:

30.09.2010. Moze se preuzeti nova verzija baze i programa za KBE sistem profila.

27.03.2010. Nova verzija GenAl-a za KBE

07.10.2009. Pocinje velika akcija Nova verzija GenAl-a i povoljni uslovi odrzavanja !!!!!

22.04.2009 35. MEDJUNARODNI SAJAM GRADJEVINARSTVA (UFI) - South East Europe Belgrade Building Expo


11.08.2008. Instalacija GenAl Xal ver. 2.6 (rad sa šablonima) za Rehau, ETEM i Vujic.


30.07.2008. Instalacija GenAl Xal ver. 2.6 (rad sa šablonima) za Peštan.


29.07.2008. Prva instalacija GenAl Xal ver. 2.6 sa podrškom za Gealan. Ovo je verzija koja podržava rad sa šablonima.