PROGRAMI ZA PODRĹ KU U PROJEKTOVANJU I IZRADI AL I PVC STOLARIJE
Pravimo prozore zajedno

HOME
VESTI
LISTA PROIZVODA
LISTA PROJEKATA
PODRANI SISTEMI
LISTA KORISNIKA
LISTA PARTNERA
PODACI ZA KONTAKT
DOWNLOAD
DEMO PONUDA
DEMO RADNI NALOG
DEMO KONVERZIJA
DEMO FILMOVI
Detalji o proizvodu GenAlXal

Nazad na : LISTU PROIZVODA

 

GenAl Xal
Programski paket namenjen za podršku u projektovanju i izradi aluminijumske, aluminijum-drvo i PVC bravarije.
Demo filmovi:
ponuda       radni nalog       konverzija

 

Dobro poznati naslovni ekran glavnog programa GenAl Xal Cena: POZOVITE
(zavisno od izabranih modula)

 

Opis programskog paketa GenAl Xal:

Prvi aspekt njegove primene je svakako brzo, potpuno i ta?no davanje ponuda, uz detaljan crtež budu?e pozicije. Kako program ima ugra?ene provere korektnosti nacrtane pozicije, ponudu može davati i osoba koja ne poznaje primenjeni sistem aluminijumske bravarije.

Drugi, podjednako važan, aspekt odnosi se na generisanje kompletne radioni?ke dokumentacije potrebne za izradu željene pozicije.

GenAl, kao moderan programski paket, je prilago?en potrebama malih radionica, ne zahteva preveliko ulaganje u opremu, a rad u njemu je krajnje pojednostavljen. Mogu ga koristiti osobe kojima ra?unarstvo nije osnovno zanimanje kao sto su: menadzeri, ekonomisti, arhitekti, inženjeri mašinstva, gradjevine itd.

Me?utim, GenAl, kao modularni programski paket, pruža mogu?nost proširenja. Time ga je mogu?e prilagoditi za primenu u srednje velikim i velikim radionicama, kao i u fabrikama. Posebna verzija programa namenjena je projektnim biroima za izradu arhitektonskih projekata.

Pomo?u ovog programskog paketa mogu?e je automatsko iscrtavanje kotiranih šema portala, prozora i vrata u zadanim dimenzijama i ra?unanje podataka za kalkulisanje, specificiranje materijala i izradu radioni?ke dokumentacije.

Zavisno od konkretnog sistema aluminijumskih ili PVC profila za izradu portala, vrata i prozora, vrši se specijalizacija osnovne verzije GenAl-a za željeni sistem. Mogu?nost provere ispravnosti skicirane pozicije, ta?an prora?un svih potrebnih profila, guma, okova, spojnica i ostalog prate?eg materijala, na?in pravljenja kalkulacije, broj i izgled izlaznih izveštaja samo su neki aspekti predhodno pomenutog prilagodjavanja.

 

Ova verzija programskog paketa GenAl specijalizovana je za podršku u projektovanju i izradi aluminijumske i PVC bravarije. Iz velikog broja funkcija dostupnih u programu, izdvoji?emo samo neke od najvažnijih:

 

· Jednostavan rad sa programom

· Velika biblioteka standardnih pozicija (preko 90)

· Podrška za crtanje proizvoljnih pozicija

· Crtanje pravouglih proizvoljnih 2D pozicija

· Crtanje kosih 2D pozicija

· Automatska promena dimenzija nacrtane pozicije – kota

· Sastavnica sa 2D crtežima pozicija

· Automatski kotirani crtež pozicija za radionicu

· Kotirani crteži svih delova pozicije

· Ne optimizovana krojna lista

· Optimizovana krojna lista profila (automatska veza sa magacinom profila)

· Specifikacija materijala (za ceo projekat, po poziciji ili za neki njen deo)

· Kalkulacija - mogu?nost prilago?avanja algoritma za kalkulisanje

· Automatsko generisanje ponude, predra?una i ra?una sa crtežom pozicije na osnovu ura?ene kalkulacije

· Podrška za evidenciju kupaca

Vesti:

30.09.2010. Moze se preuzeti nova verzija baze i programa za KBE sistem profila.

27.03.2010. Nova verzija GenAl-a za KBE

07.10.2009. Pocinje velika akcija Nova verzija GenAl-a i povoljni uslovi odrzavanja !!!!!

22.04.2009 35. MEDJUNARODNI SAJAM GRADJEVINARSTVA (UFI) - South East Europe Belgrade Building Expo


11.08.2008. Instalacija GenAl Xal ver. 2.6 (rad sa šablonima) za Rehau, ETEM i Vujic.


30.07.2008. Instalacija GenAl Xal ver. 2.6 (rad sa šablonima) za Peštan.


29.07.2008. Prva instalacija GenAl Xal ver. 2.6 sa podrškom za Gealan. Ovo je verzija koja podržava rad sa šablonima.